STATİSTİKA

“İPƏK YOLU SIĞORTA”nın mühasibat balansı - 2015
07 APREL 2016
237

“İPƏK YOLU SIĞORTA”nın mühasibat balansı - 2015

2016-04-07 11:50:00

manatla

A K T İ V L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

67459,46

52621,9

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

 

 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

108477,37

228849,63

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:

1002500,24

1002500,24

Dövlət qiymətli kağızları

1002500,24

1002500,24

Qeyri-dövlət qiymətli kağızları

 

 

Sair maliyyə aktivləri

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair aktivlər

0

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

1178437,07

1283971,77

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

Ehtiyatlar

3014,7

2655,47

Debitor borcları:

10359084,27

10888122,2

Birbaşa sığorta üzrə

10179536,48

10320465,19

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

96729,16

86827,01

- təkrarsığortaçı üzrə

 

 

- təkrarsığortalı üzrə

96729,16

86827,01

Asılı təşkilatlar üzrə

 

 

Büdcə üzrə

 

 

İddia tələbləri üzrə

 

 

İşçi heyəti üzrə

80664,34

63735,34

Sığortalılara verilən borclar üzrə

 

 

Sair debitorlar

2154,29

417094,66

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:

9533688,8

12527965,25

Kassa

24763,37

20512,68

Hesablaşma hesabı

4303797,94

1257585,88

Valyuta hesabı

2085,88

126600,35

Depozit hesablar

5200000

11112600,11

Sair pul vəsaitləri

3041,61

10666,23

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

2500000

2500000

Dövlət qiymətli kağızları

0

 

Qeyri-dövlət qiymətli kağızları

2000000

2500000

Sair maliyyə aktivləri

500000

 

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

3851578,07

3393951,92

Həyat sığortası sahəsi üzrə

 

 

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

3851578,07

3393951,92

Sair qısamüddətli aktivlər:

14704,88

1881,05

Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

14382

1856

Verilmiş  avanslar

 

 

Təhtəl hesablar

322,88

25,05

Sair aktivlər

1402760,72

610000

Cəmi qısamüddətli aktivlər

27664831,44

29924575,89

CƏMİ AKTİVLƏR

28843268,51

31208547,66

 

 

 

 

 

 

K A P İ TA L  VƏ  Ö H D Ə L İ K L Ə R

İlin əvvəlinə

Hesabat dövrünün sonuna

I . KAPİTAL

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

14770000

14770000

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları:

0

0

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

 

 

Digər kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

3482024,94

8037955,36

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 

5029444,99

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı

 

 

Mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

 

 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

 

 

(Ödənilməmiş zərər)

3482024,94

432490,37

Elan edilmiş dividendlər

 

2576020

Cəmi kapital

18252024,94

22807955,36

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Sığorta ehtiyatları:

5349677,15

5980587,78

Həyat sığortası sahəsi üzrə :

 

 

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:

5349677,15

5980587,78

Qarşısıalınma tədbirləri fondu

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

272003,65

 

Kreditor borcları :

0

0

Əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

Büdcə üzrə

 

 

Sosial sığorta və təminat üzrə

 

 

Digər məcburi ödənişlər üzrə

 

 

Asılı təşkilatlar üzrə

 

 

Sair kreditorlar

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:

0

0

Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

Alınmış avanslar

 

 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

3877293,4

1613440,25

Təkrarsığortaçı üzrə

3877293,4

1613440,25

Təkrarsığortalı üzrə

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

 

Sair öhdəliklər

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

9498974,2

7594028,03

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

Kreditor borcları:

1092269,37

806564,27

Əməyin ödənilməsi üzrə

 

 

Büdcə üzrə

1054616,32

784715,28

Sosial sığorta və təminat üzrə

3780,7

3866,87

Digər məcburi ödənişlər üzrə

22141,22

10672,55

Asılı təşkilatlar üzrə

 

 

Sair kreditorlar

11731,13

7309,57

Sair qısamüddətli öhdəliklər:

0

0

Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri

 

 

Alınmış avanslar

 

 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

 

0

Sair öhdəliklər

 

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

1092269,37

806564,27

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

10591243,57

8400592,3

 

Gəlirlər

Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:

18161249,83

Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları

17212624,29

Təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

249568,21

Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə

619313,83

Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon Muzdlar

79743,50

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

-1088536,78

İnvestisiya gəlirləri üzrə

1029380,43

Subroqasiya gəlirləri

600

Sair gəlirlər

15119712,57

CƏMİ  GƏLİRLƏR

33222406,05

Xərclər

 

Əsas əməliyyat xərcləri:

26094054,51

Sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

946444,81

Qaytarılan sığorta haqları üzrə

868069,56

Tənzimləmə xərcləri

 

 

 

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

13752187,33

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə

 

Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

10527352,81

İşlərin aparılması xərcləri

841436,85

Sair xərclər

108,45

CƏMİ  XƏRCLƏR

26935599,81

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

6286806,24

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

6286806,24

Mənfəət vergisi

1257361,25

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

5029444,99

Müstəqil auditorun hesabatı

“İpək Yolu Sığorta” ASC səhmdarlarına və idarə heyətinə

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,

Z.Əliyeva küçəsi, 55, Yeni Həyat Plaza.

 Biz “İpək Yolu Sığorta”  ASC-nin  (bundan sonra cəmiyyət) 31 dekabr 2015-ci il tarixə maliyyə vəziyyəti, məcmu gəlirlər, səhmdar kapitalında dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

Rəhbərlik göstərilən maliyyə hesabatlarının Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədlərinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Həmin məsuliyyətə fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq əhəmiyyətli səhvlər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarətin təşkili, tətbiqi, saxlanması,  müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi, tətbiqi və müəyyən şəraitə münasib uçot ehtimallarının müəyyən edilməsi daxildir.

 Bizim vəzifəmiz isə həmin maliyyə hesabatları üzrə apardığımız auditə əsaslanaraq rəyin bildirilməsidir. Audit beynəlxalq audit standartlarına uyğun  aparılmışdır. Həmin standartlara uyğun, bizdən auditin planlaşdırılması və aparılmasını maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə əmin olacaq tərzdə həyata keçirmək tələb olunur. Auditə maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğlər və açıqlanan məlumatı dəstəkləyən sübutun test əsasında yoxlanılması daxildir. Auditə həmçinin tətbiq edilmiş uçot prinsiplərinin və rəhbərlik tərəfindən edilmiş mühüm ehtimalların qiymətləndirilməsi, o cümlədən ümumilikdə maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması daxildir. Biz inanırıq ki, apardığımız audit rəy bildirilməsi üçün kifayət qədər əsas verir.

 Bizim fikrimizcə, maliyyə hesabatları 31 dekabr 2015-ci il tarixə cəmiyyətin maliyyə vəziyyəti və bu tarixdə başa çatmış il üzrə məcmu gəlirlər və pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədlərinə və digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

“MAK Azərbaycan LTD” MMC-nin direktoru:  Zamin Hüseynov,

auditoru:  Nail Seyfulla

29 mart 2016-cı il

Bakı, Azərbaycan Respublikası

 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır